Sie sind hier

Gemeng Nidderaanwen Gemengerot Conny van der Zande Georges Schmit (dit Gummi)

Ordre du jour vum nächste Gemengerot (16. Oktober 2020)

Gemeng Nidderaanwen Liberalix

Liberalix 02.2020

Den neie Liberalix vum Juli 2020 : Liesst en elo online oder lued Iech en erof

Le nouveau Liberalix de juillet 2020 : à lire en ligne ou à télécharger

The new Liberalix July 2020 : read it online 

Themen / Thèmes / Themes

Gemengerot Conny van der Zande Georges Schmit (dit Gummi)

Ordre du jour vum nächste Gemengerot (10. Juli 2020)

Liberalix 02.2020(en) - News

Short news

Police station

Liberalix 02.2020(fr) - News

En bref

Commissariat de Police pour Niederanven

Liberalix 02.2020 - News

Kurznachrichten

Polizeikommissariat für Niederanven

Liberalix 02.2020(en) - rue de l'Ecole Ernster

News from the "Rue de l'Ecole" in Ernster

An end in sight?

Liberalix 02.2020(fr) - rue de l'Ecole Ernster

Des nouvelles de la "Rue de l'Ecole" à Ernster

Une fin en vue ?

Liberalix 02.2020 - rue de l'Ecole Ernster

Neues aus der “Rue de l’Ecole” in Ernster

Ein Ende in Sicht?

Liberalix 02.2020(en) - Zebrastreifen

Safety for pedestrians

More light for pedestrian crossings

Liberalix 02.2020(fr) - Zebrastreifen

Sécurité pour les piétons

Plus de lumière pour les passages piétons

Liberalix 02.2020 - Zebrastreifen

Sicherheit für die Fussgänger

Mehr Licht für die Zebrastreifen

Liberalix 02.2020(en) - Covid-19

Covid-19

Crisis management in the community

Liberalix 02.2020(fr) - Covid-19

Covid-19

Gestion de crise dans la commune

Liberalix 02.2020 - Covid-19

Covid-19

Krisenmanagement in der Gemeinde

Liberalix 02.2020(en) - Parkraummanagement

Car Park Management
Expansion in Niederanven

Liberalix 02.2020(fr) - Parkraummanagement

La gestion des parkings
Extensions sur Niederanven

Liberalix 02.2020 - Parkraummanagement

Parkraummanagement
Erweiterung in Niederanven?

Liberalix 02.2020(en) - Parking residentiel

Parking Résidentiel Senningerberg

Observations after 4 months

For 4 months now, Senningerberg has been applying its parking management system and a first result can be drawn.

Liberalix 02.2020(fr) - Parking residentiel

Parking Résidentiel Senningerberg

Bilan après 4 mois.

Depuis 4 mois le parking résidentiel est d’application au Senningerberg. Un constat peut être tiré.

Liberalix 02.2020 - Parking residentiel

Parking Résidentiel Senningerberg

Bilanz nach 4 Monaten.

Seit nun 4 Monaten wird in Senningerberg ein Parkraummanagement angewandt und ein erstes Fazit kann gezogen werden.

Liberalix 02.2020(en) - Wechsel Gemeinderat

Change in the Municipal Council

Liberalix 02.2020(fr) - Wechsel Gemeinderat

Changement au sein du conseil communal

Liberalix 02.2020 - Wechsel Gemeinderat

Wechsel im Gemeinderat

Liberalix 02.2020(en) - CIPA Grengewald

Extension and conversion CIPA Gréngewald.
A bland aftertaste