Sie sind hier

Gemeng Nidderaanwen

Secherheet Senneng

Emfro / Umfrage / Sondage / Survey
Senneng - um Trenker

 

Gemeng Nidderaanwen Liberalix

Liberalix 02.2021

Den neie Liberalix vum Juli 2021 : Liesst en elo online oder lued Iech en erof

Der neue Liberalix vom Juli 2021 : Lesen Sie ihn jetzt oder laden ihn sich herunter

Le nouveau Liberalix de juillet 2021 : à lire en ligne ou à télécharger

Gemeng Nidderaanwen Gemengerot Conny van der Zande Georges Schmit (dit Gummi)

Ordre du jour vum nächste Gemengerot (9. Juli 2021)

Gemeng Nidderaanwen Gemengerot Conny van der Zande Georges Schmit (dit Gummi)

Ordre du jour vum nächste Gemengerot (5. Mäerz 2021)

Gemeng Nidderaanwen Gemengerot Conny van der Zande Georges Schmit (dit Gummi)

Ordre du jour vum nächste Gemengerot (5. Februar 2021)

Gemeng Nidderaanwen Liberalix

Liberalix 01.2021

Den neie Liberalix vum Januar 2021 : Liesst en elo online oder lued Iech en erof

Der neue Liberalix vom Januar 2021 : Lesen Sie ihn jetzt oder laden ihn sich herunter

Le nouveau Liberalix de janvier 2021 : à lire en ligne ou à télécharger

Gemeng Nidderaanwen Gemengerot Conny van der Zande Georges Schmit (dit Gummi)

Ordre du jour vum nächste Gemengerot (16. Oktober 2020)

Gemeng Nidderaanwen Liberalix

Liberalix 02.2020

Den neie Liberalix vum Juli 2020 : Liesst en elo online oder lued Iech en erof

Le nouveau Liberalix de juillet 2020 : à lire en ligne ou à télécharger

The new Liberalix July 2020 : read it online 

Themen / Thèmes / Themes

Gemeng Nidderaanwen Gemengerot Georges Schmit (dit Gummi)

Neie Gemengerot

De Georges "Gummi" Schmit ass als neie Gemengerot an der Gemeng Nidderaanwe vereedegt ginn

Quelle : (c) Luxemburger Wort - 6/7 Juni 2020

Gemeng Nidderaanwen Liberalix

Liberalix 01.2020

Den neie Liberalix vum Januar 2020 : Liesst en elo online oder lued Iech en erof

Le nouveau Liberalix de janvier 2020 : à lire en ligne ou à télécharger

Themen / Thèmes

Gemeng Nidderaanwen Liberalix Conny van der Zande Yves Huberty

Projets 2019_3

Qualite de vie dans la commune

Gemeng Nidderaanwen Liberalix Conny van der Zande Yves Huberty

Projekte 2019_3

Lebensqualität in der Gemeinde

Gemeng Nidderaanwen Liberalix Conny van der Zande Yves Huberty

Projets 2019_2

Loi sur le finacement de la commune

Gemeng Nidderaanwen Liberalix Conny van der Zande Yves Huberty

Projekte 2019_2

Gemeindefinanzierunggesetz

Gemeng Nidderaanwen Liberalix Conny van der Zande Yves Huberty

Projets 2019

Habitations intergénérationnelles rue Laach.

Gemeng Nidderaanwen Liberalix Conny van der Zande Yves Huberty

Projekte 2019

Generationenwohnpark in der rue Laach

Gemeng Nidderaanwen Liberalix Conny van der Zande Yves Huberty

Décisions 2019

Terrains constructibles vendus sous la valeur du marché (Partie 2)
Gemeng Nidderaanwen Liberalix Conny van der Zande Yves Huberty

Beschlüsse 2019

Teures Bauland erneut weit unter üblichem Marktwert verkauft (Teil 2)