Sie sind hier

Joe Felke

Economiste diplômé

bestuet, 3 Kanner

Formateur « House of Training Luxembourg »

Conférencier « LSF Luxembourg School of Finance »

Member vun der Finanzkommissioun

Member an der Integratiounskommissioun

wunnt zu Rameldang