Sie sind hier

Conny van der Zande

Gemengeconseiller

pensionéierte Chef d‘Entreprise

bestuet, 2 Kanner

Member an der Bautekommissioun

Sekretär DP Zirkonscriptioun Zentrum

Member vum Comité Directeur vun der DP

wunnt zu Iernster